HOTELE

Organizatorzy


NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
NAUKOWO-TECHNICZNYCH

There are no translations available.

 

 

 

XXIV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH
Technika – społeczeństwu wiedzy
pod Honorowym Patronatem

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Bronisława Komorowskiego

 

ktp_logo

 

Organizatorzy: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Główna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce

24 – 25 maja 2011 r. odbyła się w Łodzi Sesja Finalna XXIV Kongresu Techników Polskich

Na sesji podsumowano prace prowadzone w środowisku inżynierów i techników w Polsce i za granicą.


Środowisko techniczne jest motorem cywilizacyjnego rozwoju, postępu technologicznego i gospodarczego, tworząc jego materialne i kulturowe podstawy. Polscy inżynierowie i twórcy techniki wnosili i wnoszą wkład nie tylko do rodzimego, ale i światowego dorobku materialnego i kulturowego. Wielokrotnie udowadniali swoją aktywnością i efektami prac, że stać ich na własne pomysły, na samodzielne rozwiązania i wdrażania do praktyki.  Przedstawiając kierunki i propozycje rozwoju, wskazywali także na bariery i ograniczenia, przedkładając zarazem propozycje dróg ich przezwyciężania.

Kongresowe tradycje ...

Kongres kontynuuje 175–letnie tradycje ruchu inżynierskiego w Polsce i pierwszego Zjazdu Techników Polskich zwołanego w 1882 r. w Krakowie. Ostatni przedwojenny Kongres Techników Polskich odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w 1938 r..
Poprzedni, XXIII Kongres odbywał się pod hasłem „Technicy bliżej rynku”. Głównym jego przesłaniem było włączenie się środowiska technicznego w dostosowanie polskiej nauki, techniki i gospodarki do członkostwa w Unii Europejskiej. Jego prace trwały ponad 7 miesięcy, od sesji inauguracyjnej 7 grudnia 2001 r. w Warszawie, do sesji końcowej 18 czerwca 2002 r. w Poznaniu. Ich wynikiem było m. in. stworzenie  systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, mającego na celu wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności. W FSNT-NOT powołano Centrum Innowacji NOT oraz sieć Ośrodków Innowacji zlokalizowanych w 35 Domach Technika NOT. Sieć ta ma ogromne znaczenie dla zakresu i szybkości transferu wiedzy ze sfery B+R do MSP oraz do wprowadzania do nich innowacji technicznych, uruchamiania nowych technologii i wdrażania do produkcji innowacyjnych wyrobów. Obecnie na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego FSNT-NOT realizuje już trzecią umowę programu projektów celowych dla MSP.

Główne obszary tematyczne XXIV KTP ...

Tematyka Kongresów Techników Polskich zawsze odzwierciedlała aktualne problemy kraju. W ich rozwiązywanie czynnie włączali się inżynierowie. Sześć lat członkostwa w Unii Europejskiej pozwoliło na zebranie wniosków oraz doświadczeń z procesów i zjawisk, które stały się naszym codziennym udziałem. Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, decydująca o najważniejszych działaniach NOT, zobowiązała Zarząd Główny FSNT-NOT do zwołania wspólnie z innymi środowiskami technicznymi XXIV Kongresu Techników Polskich pod hasłem „Technika – społeczeństwu wiedzy”.

Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie środowisk technicznych i biznesowych do określenia kierunków przyspieszenia przemian gospodarki i rozwoju naukowo-technicznego. Polska, mimo ogromnego skoku, ma do odrobienia zaległości w wielu obszarach.

Organizatorzy XXIV KTP zaproponowali następujące obszary obrad Kongresu:
- innowacyjność gospodarki,
- bezpieczeństwo energetyczne,
- rozwój infrastruktury, w tym szczególnie transportu.

Tryb pracy XXIV Kongresu

Prace kongresowe rozpoczęto 8 czerwca 2010 r. w Poznaniu podczas VIII Forum Inżynierskiego. Zakończyła je Sesja Finalna w dniach 24 - 25 maja 2011 r. w Łodzi. Przebiegały one w na konferencjach, spotkaniach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne sfederowane w NOT, Komitety i Komisje NOT,  a także Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT NOT oraz instytucje współorganizujące i współpracujące w ramach XXIV KTP. Obejmują one szeroką dyskusję na organizowanych w poszczególnych regionach Dniach Techniki oraz licznych wydarzeniach o charakterze krajowym, regionalnym lub branżowym. Są wykorzystywane  rezultaty wybranych opracowań lub programów analitycznych i badawczych (m.in. Narodowy Program Foresight oraz prace PAN z zakresu Polska 2050 i in.).
Środowiska inżynierskie, w ramach dyskusji kongresowej, przedstawią swoje propozycje i stanowiska podczas III Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach w maju. Rezultaty prac Kongresu chcemy zaprezentować  na II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki w czerwcu w Warszawie.

Współorganizatorzy ...

Organizatorzy XXIV Kongresu: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Główna Instytutów Badawczych i Akademia Inżynierska w Polsce, zaprosili do udziału w Kongresie wszystkie środowiska techniczne w kraju i poza jego granicami, m.in. Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii,
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a także uczelnie techniczne skupione w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, organizacje przemysłowe, biznesowe oraz wybitnych twórców techniki oraz polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Europy i Ameryki.

Efekty XXIV Kongresu ...

Efektem końcowym XXIV KTP jest wypracowanie założeń do Strategii dla Polski 2030+, Wyniki prac będą także zaprezentowane na III Europejskim Szczycie Innowacyjności (III EIS – European Innovation Summit, Warszawa, październik 2011 r.) EIS są uznawane za jedno z najważniejszych corocznych wydarzeń w Europie, poświęconych tematyce innowacyjności, zaś III EIS ma dla Polski szczególną wagę ze względu na polską prezydencję w Unii Europejskiej. Dlatego wyniki prac XXIV KTP w obszarach innowacyjności gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego i transportu będą istotnym polskim wkładem do europejskiej strategii przyspieszania rozwoju społeczeństwa i gospodarki (strategia EU 2020).


 

 

 

 

 

 
Uwarunkowania prawno-administracyjne budowy i rozbudowy sieci elektromagnetycznych PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 10 January 2011 02:33
There are no translations available.

Elektroenergetyczna infrastruktura sieciowa

Podstawowym zadaniem przedsiębiorstw energetycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców, co wynika wprost ze zobowiązań handlowych oraz obowiązujących przepisów prawnych. 

Last Updated on Monday, 10 January 2011 20:10
Read more...
 
Sieci ciepłownicze w Polsce PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 10 January 2011 02:17
There are no translations available.

Sieci ciepłownicze, jako element rozwoju kogeneracji w Polsce

1. Systemy ciepłownicze, których częścią składową są sieci rurociągów doprowadzających czynnik grzewczy (na ogół gorąca woda lub para) od źródła ciepła do odbiorcy, są w Polsce istotną częścią gospodarki komunalnej i dlatego wymagają poświęcenia im znacznie większej uwagi niż to dzieje się dotychczas.

Last Updated on Monday, 10 January 2011 20:20
Read more...
 
Usprawnienie realizacji inwestycji infrastruktury energetycznej PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 10 January 2011 02:24
There are no translations available.

I. Potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury energetycznej

Podstawowe założenia polityki energetycznej Polski to poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Last Updated on Monday, 10 January 2011 21:51
Read more...
 
KTP a historia PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 30 November 2010 23:38
There are no translations available.

Poprzedni, XXIII Kongres Techników Polskich odbywał się pod patronatem Prezydenta RP i rozpoczął się sesją inauguracyjną 7 grudnia 2001 r. w Warszawie, a zakończył się 18 czerwca 2002 r. w Poznaniu.

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 23:49
Read more...
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

Noclegi na sympozja


feed-image Nasze wiadomości

- REKLAMA -
kalkulator ubezpieczeń | medienpartner.pl | rozwody poznań | występy artystyczne | ochrona imprez | sprzątanie warszawa2010 FSNT-NOT